Aanvragen extra verlof

Luxe verzuim:
Het Openbaar Ministerie stelt strenge eisen aan het verzuimbeleid ten opzicht van het luxe verzuim.
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.Het is van belang dat alle scholen dezelfde eisen hanteren, zodat onduidelijkheid onder ouders voorkomen wordt.

De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven alleen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden.Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerling liggen. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. Let op: toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.

Vakantie onder schooltijd vanwege specifieke aard van het beroep van ouders (artikel 11f)
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan àlle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

1. Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.

Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca. Hiervan dient bewijs overlegd te worden, namelijk een accountantsverklaring waarin wordt aangegeven dat 2/3 van de jaarlijkse inkomsten in de vakantieperiode wordt omgezet.

2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-,kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.

3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Richtlijnen afhandeling aanvragen extra verlof ivm gewichtige omstandigheden (artikel 11g):
In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lestijd kan geschieden: geen maximale termijn
 • Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: In Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen (rekening houdend met de reistijd). Als bewijs dient een trouwkaart overhandigt te worden. Bij   twijfel: kopie trouwakte
 • Bij 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/ verzorgers of grootouders: maximaal 1 schooldag
 • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 schooldag
 • Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk. Als bewijs dient een artsenverklaring waaruit de ernstige ziekte blijkt
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk. Als bewijs dient een rouwkaart. Bij twijfel: akte van overlijden.
 • Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen: geen maximale termijn


Géén gewichtige omstandigheden zijn:

 • Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding
 • Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om een huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
 • Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.
 • Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
 • De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen.
 • Vakantie in verband met gewonnen prijs.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten vanverenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd

Criteria voor het toekennen van verlof:

 • Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste 8 weken van te voren bij de directeur te worden ingediend. Indien deze termijn niet is aangehouden, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd
 • Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van verlof (bv achteraf tonen van bepaalde bescheiden
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk gehouden worden
 • Alle aanvragen dienen, voor zover redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen

Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging (artikel 13)
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. Verreweg de meeste religieuze feesten hebben geen vaste datum. Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. Bij twijfel kan men altijd overleggen met de leerplichtambtenaar.

Religieuze feestdagen:
Chinese feestdagen:
Chinees Nieuwjaar
Islamitische feestdagen
Offerfeest
Suikerfeest
Hindoe feestdagen
Holifeest
Diwalifeest
Krishna Janamashtmi
Navratri (alleen de laatste dag)
Maha Shivratri
Joodse feestdagen
Paasfeest (Pesach)
Wekenfeest (Sjawoe’ot)
Joods Nieuwjaar (Rosh Hasjana)
Grote verzoendag (Jom Kipoer)
Loofhuttenfeest (Soekot)
Slotfeest (Sjemini Atseret)
Vreugde der Wet (Simchat Tora)

 • Het Offerfeest kan 3 dagen duren, de imam laat weten dat leerplichtige kinderen het feest ook alleen de eerste dag kunnen vieren en daarna weer naar school kunnen gaan.
 • Het Suikerfeest bestaat uit 1 dag
 • Het Paasfeest bestaat uit tweemaal 2 dagen
 • Het Loofhuttenfeest bestaat uit eenmaal 2 dagen en eenmaal 3 dagen

Roma en Sinti
Een extra toevoeging die gemaakt is, is verlof voor Roma en Sinti op de jaarlijkse bedevaart. Nederland kent slechte één bedevaart, namelijk die naar Roermond. De datum voor deze bedevaart wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het deelnemen aan een bedevaart is weliswaar geen verplichting die voortvloeit uit een geloof of levensovertuiging maar er is wel degelijk sprake van een religieuze grondslag. Geadviseerd wordt om voor het verzoek voor de bedevaart naar Roermond toch bovenstaand artikel toe te passen, dat ziet op de plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

Extra verlof leeftijd leerling (artikel 11a)
Wanneer een leerling nog niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt, bestaat de mogelijkheid om voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld te worden van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt. Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan het hoofd.

De 5-jarigen regeling zegt dat ouders elke week recht hebben op 5 uur, op voorwaarde dat ze dat vooraf schriftelijk melden bij het schoolhoofd. Dit artikel is bedoeld om overbelasting van het jonge kind te voorkomen. Het is niet bedoeld om onder schooltijd andere activiteiten te ondernemen zoals b.v. zwemles.

Het schoolhoofd mag daar nog eens 5 uur aan toevoegen, wanneer nodig geacht.

U kunt hier het aanvraagformulier verlof downloaden