E-mail correspondentie
Op deze website vindt u bij de teaminfo de e-mail adressen van het onderwijzend personeel.

We willen echter duidelijk aangeven dat dit communicatiemiddel niet te pas en te onpas gebruikt kan worden om berichten kenbaar te maken.

We stellen uitdrukkelijk dat er geen gebruik gemaakt mag worden van een e-mailbericht wanneer het gaat om:
•    ziekmelding van uw kind
•    anderszins afwezig melden van uw kind
•    bespreken van gebeurtenissen op school
•    bespreken van leerstof, huiswerk, etc.

Uw kind afmelden voor school dient altijd voor aanvang van de lestijd telefonisch of mondeling te gebeuren.
Voor het bespreken van gebeurtenissen op school, het werk van uw kind of andere inhoudelijke vragen kunt u altijd een afspraak maken op school. Dit wordt niet via e-mail gecommuniceerd.

U kunt via een email bericht een oudergesprek aanvragen. Zeker wanneer het om dringende zaken gaat.
Wel dient u er begrip voor te hebben dat deze zakelijke mailberichten niet in de avonduren en vakanties beantwoord worden.